מדורים: עובדים זרים לסיעוד טיפול בקשישים ציוד עזר לקשישים גופים חיצוניים תזונה בתי אבות מכשירי שמיעה מטפלות סיעודיות


תנאי העסקת עובד זר


העסקה של עובד זר הינו דבר מקובל אך מעסיקים רבים לעיתים מוצאים את עצמם בבית משפט נלחמים בתביעות על הפרת תנאי העסקה. להלן כל המידע הרלוונטי שחשוב להכיר.

קשיש סיעודי הזקוק לטיפול וליווי צמוד בכל שעות היממה אינו נוטה בדרך כלל להעסיק בן משפחה. לכן, רוב הקשישים הסיעודיים בוחרים להעסיק עובד זר, אך חשוב לדעת מהם התנאים שעל הקשיש ומשפחתו לספק לעובד הזר.

כל מטופל שזכאי לקצבת סיעוד יכול להעסיק עובד זר דרך חברת סיעוד או באופן פרטי. הממשלה חוקקה חוקים ברורים בנושא תנאי ההעסקה. התנאים מעוגנים בחוק וטרם העסקת עובד עליו ועל מעסיקו לחתום על חוזה העסקה. כך ובמידה ויופרו התנאים, יהיה ניתן להעמיד את האשם לדין. למעשה הוא נועד כדי להגן על שני הצדדים וכדי להבהיר מהם הדברים הנדרשים לספק הן המעסיק והן המועסק.

החוזה (אשר חייב להיות בשפה מוכרת לעובד) יכלול את הנושאים הבאים:

 1. זהות המעסיק וזהות העובד הזר.
 2. תיאור התפקיד.
 3. שכרו של העובד הזר, על כל מרכיביו, תאריכי תשלום, אופן עדכון השכר, לרבות מרכיביו ומועדי התשלום.
 4. רשימת ניכויים משכר העבודה.
 5. תשלומים של המעסיק ושל העובד הזר, עבור התנאים הסוציאליים לעובד הזר.
 6. תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה.
 7. אורך יום העבודה ושבוע העבודה, לרבות יום המנוחה השבועי.
 8. תנאים לגבי היעדרות בתשלום, לרבות חופשות, ימי חג וימי מחלה.
 9. חובות המעסיק לגבי הסדרת ביטוח רפואי.
 10. חובות המעסיק לגבי תנאי מגורים הולמים לעובד הזר.
 11. חובות המעסיק (במקרה שהן חלות עליו) לגבי הפקדת כספים לטובת העובד הזר ולהבטחת יציאתו מישראל.
 12. פרטי הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה, דרכי ההתקשרות עמו והזכאות להגיש לו תלונה.
 13. לאחר החתימה על ההסכם יש לתת עותק אחד לעובד הזר, ועותק אחד לשמור במקום עבודתו עם שאר מסמכי העסקת העובד.
חשוב לציין העובדים הזרים זכאים לאותם הזכויות הזכאיות לעובדים ישראלים. הזכויות כוללות בין היתר:

שכר העובד:

 • שכר מינימום לכל הפחות.
 • החזר נסיעות בנוסף לשכר הבסיס.
 • דמי הבראה – עובד שסיים שנת עבודה אחת, זכאי לתשלום שנתי חד פעמי של דמי הבראה, כפול מספר הימים, בהתאם לוותק שצבר באותו מקום עבודה:
 1. עבור השנה הראשונה במקום העבודה – 5 ימים.
 2. עבור השנה השנייה והשלישית במקום העבודה – 6 ימים.
 3. עבור השנה הרביעית ועד העשירית במקום העבודה – 7 ימים.
 • המטופל רשאי לשלם את שכרו של העובד במזומן.
 • אם העובד מסכים, רשאי המעסיק לשלם לעובד את השכר באמצעות הפקדה של התשלום לחשבון בנק של העובד בורק לעובד יש זכויות וייפוי כוח או בהמחאה בנקאית (צ'ק), בתנאי שניתן לפדות את הצ'ק עד סוף החודש שעבורו משולם השכר.
 • המעסיק רשאי בהסכמת העובד בכתב ובחתימתו, לשלם עד 10% מהשכר במזון ובמשקאות (למעט משקאות משכרים) המיועדים לצריכה במקום העבודה.

ניכויי חובה משכרו של העובד:

 • מס הכנסה.
 • ביטוח לאומי (פרט לעובדי סיעוד או מזק בית).
 • חלקו של העובד בביטוח פנסיוני.

ניכוים מותרים:

 • ביטוח בריאות (שלא יעלה על 125.09 ₪ מעובד שאינו סיעודי ו136.24 ₪ מעובד סיעודי).
 • החזר הוצאות עלות המגורים (חשמל, מים וארנונה).
 • החזר מקדמה שניתנה לעובד (בתנאי שלא יעלה על שכרו של העובד בעבור שלושה חודשי עבודה).
 • החזר חוב שחייב העובד (בתנאי שלא יעלה על רבע משכרו החודשי).
 • קנס משמעתי בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק.
 • תרומות שהעובד הסכים בכתב שינוכו.

סיפוק מקום מגורים הולם:

תנאי מגוריו של העובד יבדקו על ידי עובד סוציאלי מטעם הלשכה הפרטית שמבצעת את ההשמה. מגורים יחשבו כ"הולמים" במידה ויהיו בהם את התנאים הבאים:

 • שטח לינה של 4 מ"ר לפחות
 • כלי מיטה
 • ארון בגדים, או תא נפרד בארון בגדים, עם מנגנון נעילה
 • הסקה חשמלית ואוורור
 • כלי אוכל
 • מקרר
 • שירותים ומקלחת, במרחק סביר, עם גישה נוחה ומהירה
 • מכונת כביסה במבנה
 • תאורה חשמלית נאותה
 • אמצעי כיבוי שריפות

מנוחה שבועית:

התנאים הסוציאלים הניתנים לעובד כוללים בין היתר חופשות וימי מנוחה. בזמן מנוחתו העובד הינו פטור מכל עבודה שהיא (גם במידה ובחר לשהות בביתו של המטופל בזמן מנוחתו). המטופל אינו רשאי לדרוש מהעובד לשהות מחוץ לביתו בזמן מנוחתו או לדרוש כיצד יבלה העובד את זמנו הפנוי. עובד זר העוסק בסיעוד וגר בבית המטופל זכאי למנוחה שבועית בת 25 שעות רצופות ולעובד שאינו עוסק בסיעוד זכאי ל36 שעות מנוחה רצופות. עליו לנצל את מנוחתו בימים שישי שבת או ראשון. במידה והעובד נאלץ לעבוד בשעות המנוחה הוא זכאי לתשלום שעתי של 150 אחוז משכרו הרגיל. את המנוחה השבועית יש לכלול בחוזה ההעסקה ולוודא ששני הצדדים מסכימים באיזה יום ינצל העובד את מנוחתו.

חופשות:

בנוסף למנוחתו השבועית של העובד הוא זכאי בנוסף לחופשה שנתית לאחר שנת עבודה ובתיאום עם המעסיק. מספר הימים שהעובד זכאי להם משתנה מעובד לעובד ונקבע על פי קריטריונים שונים כגון: ותק, מספר ימי עבודה בשנה וכדומה.

כמו כן, העובד זכאי לתשעה ימי חופשת חג שיוכל לנצל בהתאם לדתו. במידה וירצה העובד לנצל את ימי חופשתו בזמן חגים יהודים הוא זכאי לעשות זאת. עובד הנעדר מעבודתו בשל חופשת חג הינו זכאי למשכורת חודשית רגילה אך במידה והחג נפל על יום מנוחתו השבועית, העובד אינו זכאי לתשלום עבור יום זה.

כל עובד זכאי ל- 1.5ימי מחלה עבור כל חודש שעבד (עד 18 ימים בשנה), וזאת על סמך מכתב מרופא. ניתן לצבור בסה"כ עד 90 ימי מחלה.

 • בהתאם לחוק דמי מחלה, עבור יום המחלה הראשון אין זכאות לתשלום.
 • עבור היום השני והיום השלישי של תקופת ההיעדרות העובד זכאי לקבל מהמעסיק 50% משכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד.
 • עבור היום הרביעי ואילך, העובד זכאי ל- 100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד.
 

יום עבודה ושבוע עבודה:

אורך יום/שבוע עבודה רגיל:

 • שבוע העבודה לא יעלה על 42 שעות.
 • במקומות עבודה שעבדו בהם יותר מ-42 שעות שבועיות, יקוצר שבוע העבודה ל- 42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה, בהתאם לצורכי העבודה, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים. אם צרכי העבודה מחייבים זאת, המעסיק רשאי לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע, בתנאי שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע.
 • השפעת קיצור שבוע העבודה על עובדים במשרה מלאה - קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות חל רק על עובדים במשרה מלאה אשר תקן שעות העבודה שלהם גבוה מ-42 שעות. עובדים במשרה מלאה שעבדו בכל שבוע 42 שעות או פחות ימשיכו לעבוד את אותו מספר שעות.
 • השפעת קיצור שבוע העבודה על עובדים במשרה חלקית - היקף המשרה של עובדים במשרה חלקית יחושב בהתאמה לפי 42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות.

 

אורך יום עבודה במשמרת לילה:

 • בעבודה במשמרת לילה(משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00) לא יעלה על 7 שעות. כל שעה מעבר להן תיחשב לשעה נוספת המזכה בגמול.
 • שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.

 

אורך יום עבודה בערבי חג:

 • במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע -
 • (אורך יום עבודה שחל בערב חג יהודי יהיה 8 שעות (בתשלום של 9 שעות) או 7 שעות (בתשלום של 8 שעות.
 • בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות.
 • במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות.
 • בערב חג דתי שאינו יהודי אורך יום עבודה שלעובדים המציינים את אותו חג ואינם עובדים בולא יעלה על 7 שעות (ואם יש הסכם כלשהו או נוהג במקום העבודה שלפיו יום העבודה קצר יותר יש לנהוג לפי אותו הסכם או נוהג). עבור עובדים שאמורים לעבוד באותו חג, ערב החג יהיה יום עבודה רגיל.

 

חשוב לציין שכל הפרה של תנאי העסקתם של העובדים הזרים מהווה עבירה על החוק. הכרתם של אותם תנאים תמנע עוגמת נפש והליכים משפטיים.

 


 


 
+iSavta.co.il
דירוג מאמר - מאת . תנאי העסקת עובד זר - ציון 5/5

צרו קשר ישיר עם מטפלים ללא תיווך

49655

מטפלים באתר

הרשם לאתר

עקבו אחרינו בפייסבוק
והשארו מעודכנים!

מצאו מטפלים מצאו עבודה