הבלוג של הסבתא / עובדים זרים לסיעוד / פיצויים לעובד זר במקרה של סיום העסקה

פיצויים לעובד זר במקרה של סיום העסקה
banner-img

חסכו לפחות 6000 ש"ח בשנה בהעסקה ישירה!

העסקה ישירה של מטפלים סיעודיים עשויה לחסוך בין 500 ל 2200 ש"ח כל חודש. הקליקו כאן כדי לראות כמה תוכלו לחסוך.

העסקת עובד זר בתחום הסיעוד מאפשרת לרבים מבני ובנות הגיל השלישי לחיות את חייהם בכבוד תוך השגחה וליווי צמודים. אלא שכאשר העסקה זו מגיעה לסיומה, בנסיבות מסוימות יתכן מאוד שעל המעסיק חלה חובה על פי חוק לשלם פיצויים לעובד הזר. להלן נפרט מהם אותם פיצויים ובאילו מקרים יש לשלם אותם.

 

סיום העסקת עובד זר מתרחש כאשר קורה אחד משלושת התרחישים הבאים:

 

העובד הזר התפטר מסיבה כלשהי, מיוזמתו.

העובד הזר פוטר מסיבה כלשהי, ביוזמת המעסיק.

מקרים מסוימים המפורטים בחוק שבהם העובד הזר מסיים את עבודתו שלא מיוזמתו או יוזמת מעסיקו. 

 

במקרה השלישי שתואר לעיל, המקרים אליהם מתייחס החוק הם כאשר מעסיקו של העובד הזר הלך לעולמו, אושפז בבית חולים ליותר מ-30 יום או עבר לבית אבות. במקרים כאלה, העובד הזר נחשב כאילו פוטר וזכאי לכל הזכויות המגיעות מפיטורים כאילו יזם זאת המעסיק.

 

במילים אחרות, ככל שהשאלה הנשאלת היא בעניין פיצויים לעובד זר במקרה של סיום העסקה, יש לבחון את המקרה על פי אחת משתיים: או שהעובד זר התפטר או שהעובד הזר פוטר.

 

 

פיצויים לעובד זר שהתפטר

 

עובד זר המבקש להפסיק את עבודתו אצל מעסיק מסוים רשאי להתפטר ללא צורך לקבל רשות מן המעסיק, ולמעסיק אסור למנוע את התפטרותו. עם זאת, העובד הזר עדיין כפוף לחוקי העבודה הישראליים ולהנחיות רשות האוכלוסין וההגירה, כך שלהתפטרות זו יש מגבלות מסוימות.

 

הודעה מוקדמת

 

אחת מאותן מגבלות היא החובה של העובד הזר לתת למעסיקו הודעה מוקדמת מראש ובכתב לפני שיפסיק בפועל את עבודתו, על פי הפירוט הבא:

 

תקופת ההעסקה תקופת ההודעה מראש
בין 7 ימים ל-3 חודשים לפחות 7 ימים
בין 3 ל-6 חודשים לפחות 14 ימים
בין 6 חודשים לשנה לפחות 21 ימים
יותר משנה לפחות חודש

 

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת על המעסיק להמשיך לשלם לעובד הזר את מלוא שכרו. לשם כך יכול העובד להמשיך את עבודתו כרגיל או לחלופין המעסיק יכול לוותר על שירותיו, אולם כאמור בכל מקרה עדיין יהיה עליו לשלם לעובד הזר שכר מלא.

אם העובד הזר לא נתן למעסיק הודעה מוקדמת בתקופה על פי המפורטת לעיל, אזי המעסיק רשאי לתבוע את שוויה הכספי של אותה תקופה או לנכותה מן השכר החודשי האחרון של אותו עובד, על פי  חוק הגנת השכר.

 

הגנה על המעסיק

 

חובה אחרת המוטלת על העובד הזר על פי החוק הישראלי היא איסור נטישת אדם חסר ישע. כלומר, העובד הזר לא יכול פשוט לקום וללכת כשהוא מותיר מאחוריו את האדם בו הוא מטפל.

במקרה בו העובד הזר לא נותן הודעה מוקדמת מספיק זמן מראש ו/או נוטש את המטופל לפני סוף התקופה, הוא למעשה מפר את תנאי רישיונו ועשוי למצוא עצמו מורחק מישראל.

 

 

הזכויות שיש לשלם לעובד הזר

 

יחד עם זאת, בהנחה והעובד הזר מתפטר מיוזמתו ועל פי החוק, מעסיקו חייב לשלם את זכויותיו הסוציאליות אשר צבר במסגרת עבודתו:

על המעסיק לשלם לעובד הזר את כל הכספים שהופקדו לטובתו בביטוח הפנסיוני.

על המעסיק לשלם פיצויי פיטורין אילו העובד התפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, לרבות פיצויים שנצברו בקופת התגמולים, קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים וכיו"ב.

פדיון ימי חופשה, דמי הבראה ושכר אחרון.

גובה הפיצויים מחושב כמכפלת השכר האחרון של העובד הזר במספר השנים בהן הועסק. לצורך החישוב נלקח בחשבון השכר בסיסי בלבד, ללא החזרי נסיעות, ביגוד וכיו"ב. יש לשלם את הפיצויים לעובד ביום האחרון להעסקתו או לכל היותר 15 ימים לאחר מכן.

 

לסיכום, במקרה של עובד זר שהתפטר:

 

עליו לתת למעסיקו הודעה מוקדמת כנהוג על פי החוק בישראל.

על המעסיק לשלם לעובד הזר את כל הזכויות שצבר במהלך תקופת עבודתו.

על פי החוק אסור לעובד הזר לנטוש אדם חסר ישע.

אי מתן הודעה מוקדמת כחוק או נטישת מטופל חסר ישע לפני שהסתיימה תקופת ההודעה המוקדמת נחשבת להפרת תנאי רישיונו של העובד הזר ועשויה להביא להרחקתו ממדינת ישראל.

 

 

פיצויים לעובד זר שפוטר

 

אדם המעסיק עובד זר בתחום הסיעוד רשאי לפטר אותו על פי אותם תנאים בהם ניתן לפטר כל עובד אחר. כך למשל אם המעסיק לא מרוצה מהעובד הזר, אם פג תוקף היתר ההעסקה של המעסיק או לא חודשה אשרת העבודה של העובד הזר וכו'.

בנסיבות מסוימות ייחשב עובד זר כאילו פוטר על אף שהדבר לא היה ביוזמת המעסיק, כגון במקרה בו המעסיק הלך לעולמו, הועבר לבית אבות או אושפז בבי

 

חובות המעסיק במקרה של פיטורי עובד זר

 

אדם המעוניין לפטר את העובד הזר שהוא מעסיק מחויב לקיים שימוע, במהלכו יציג נימוקים לפיטורין ותינתן לעובד הזר אפשרות לטעון בעד המשך ההעסקה.

על המעסיק לשלם לעובד הזר המפוטר פיצויי פיטורין בגובה מכפלת שכרו החודשי במספר שנות העבודה, בהנחה שעבד לפחות שנה אחת אצל אותו מעסיק. כדאי לדעת שבעקבות תופעה פסולה שמעסיקים פיטרו עובדים זרים לאחר 11 חודשי העסקה בלבד מתוך רצון להימנע מהשלמת שנת עבודה מלאה, כיום מעסיק שמפטר עובד לאחר 11 חודשי העסקה עלול להיות מחויב בכל זאת בפיצויי פיטורין.

 

על המעסיק לתת לעובד הזר הודעה מוקדמת טרם פיטוריו, לתקופה התלויה בוותק של העובד הזר אצל המעסיק (ר' טבלה לעיל). במהלך תקופת ההודעה המוקדמת על המעסיק להמשיך ולשלם לעובד הזר את מלוא שכרו, בין אם בחר להמשיך להשתמש בשירותיו של העובד הזר במהלך התקופה ובין אם לא. במקרה בו המעסיק הלך לעולמו לא ניתן לתת לעובד הזר להמשיך לעבוד כרגיל, אולם עדיין יש לשלם לו שכר כאילו ניתנה לו הודעה מוקדמת.

 

בנוסף על המעסיק לשלם לעובד הזר פדיון ימי חופשה, דמי הבראה ושכר אחרון. 

על המעסיק לשלם פיצויים לעובד זר ביום האחרון להעסקתו ולכל המאוחר עד 15 ימים לאחר מכן. כל עיכוב בתשלום מעבר לכך יגרור תוספות תשלום, כמו תוספת הצמדה למדד אם התשלום מתבצע בין ימים 16 ל-30 או הפרשי הצמדה בתוספת ריבית (עד 20%) עבור כל חודש של עיכוב בתשלום.

 

לסיכום, במקרה של עובד זר שפוטר או נחשב כאילו פוטר:

 

המעסיק עובד זר מחויב לשמור על זכויותיו כעובד במדינת ישראל.

המעסיק רשאי לפטר עובד זר על פי אותם תנאים לפיהם ניתן לפטר כל עובד אחר, לרבות עריכת שימוע מקדים ותשלום כל הזכויות

שנצברו לטובתו במהלך תקופת ההעסקה.

 

חובת ההודעה לרשות האוכלוסין וההגירה

 

בין אם עובד זר פוטר ובין אם התפטר, מכל סיבה שהיא, יש להודיע זאת באופן מיידי לרשות האוכלוסין וההגירה. הסיבה היא שאותו עובד זר שוהה במדינת ישראל מכוחה של אשרה הניתנת לצורך עבודה, ולכן במקרה של סיום ההעסקה יש להסדיר את המשך התוקף של אותה אשרה.

 

העובד הזר רשאי להישאר בתחומי מדינת ישראל למשך תשעים ימים נוספים על מנת למצוא עבודה חלופית אצל מעסיק שיש לו היתר להעסיק עובד זר באותו ענף כלכלי בו יש לעובד הזר רישיון עבודה. למשל, עובד זר שהגיע לישראל כדי לעסוק בסיעוד אינו רשאי למצוא עבודה בתחום הבניין.

 

עובד שלא מצא עבודה חלופית בתוך תשעים ימים נדרש לצאת מישראל, אחרת הוא צפוי להיעצר ולמצוא עצמו מורחק מישראל בידי שלטונות החוק.

 

סיכום

 

עובד זר הוא עובד לכל דבר, וככל שמעסיקו ישראלי וההעסקה מתבצעת בישראל, הרי שכל הצדדים כפופים לחוק הישראלי. דהיינו, זכותו של העובד להתפטר מעבודתו וזכותו של המעסיק לפטר אותו, תוך מתן הודעה מוקדמת שאורכה תלוי בוותק העובד הזר ותשלום פיצויים מצד המעסיק הכוללים את כל המרכיבים שפורטו לעיל.

 

למידע נוסף בתחום קראו גם: כמה צריך לשלם למטפל סיעודי?

 

הרשמו ומצאו מטפלים כעת!

שיתוף

קרא עוד אודות עובדים זרים לסיעוד

השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

עובדים זרים לסיעוד

השפעת נגיף הקורונה על מטפלים זרים לסיעוד

קראו עוד
מטפלת סיעודית  מחליפה - מה צריך לדעת ואיך צריך לבחור

עובדים זרים לסיעוד

מטפלת סיעודית מחליפה - מה צריך לדעת ואיך צריך לבחור

קראו עוד
9 כללי ברזל להעסקת מטפלים סיעודיים

עובדים זרים לסיעוד

9 כללי ברזל להעסקת מטפלים סיעודיים

קראו עוד
עובדים זרים בישראל

עובדים זרים לסיעוד

עובדים זרים בישראל

קראו עוד

קבלו את הניוזלטר של הסבתא

השארו בקשר!