תנאי שימוש | iSavta.co.il

תנאי שימוש

 
 1. 1 מבוא

  1. ברוך הבא לאתר iSavta (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת אייסבתא בע״מ (להלן: "המפעילה").
  2. אנא קרא בקפידה את כל הוראות הסכם תנאי שימוש זה לפני כל עשיית שימוש באתר.
  3. הינך מסכים כי עשיית כל שימוש באתר מהווה אישור שקראת את הוראות הסכם תנאי שימוש זה והבנת כל אחד ואחד מתנאיו, וכי הינך מסכים לכל התנאים וההגבלות המפורטים בהסכם זה.
  4. אם אינך מסכים לכל תנאי ההסכם להלן, ללא יוצא מן הכלל, הנך נדרש לצאת מן האתר ולחדול מלעשות כל שימוש בו.
  5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה כלשהי מראש, ובתנאי שנוסח תנאי השימוש המעודכן יפורסם באתר.
  6. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
  7. הסכם תנאי שימוש זה (להלן: "הסכם תנאי השימוש") הוא הסכם משפטי מחייב בינך (יחיד או כל גוף משפטי אחר) (להלן: "המשתמש") לבין המפעילה, חברת אייסבתא בע"מ, ח.פ.514558071 שכתובתה פינלנד 6 חיפה. כך, הסכם תנאי שימוש זה נערך בין המפעילה ובינך בלבד. כל הספקים, המורשים והגופים הקשורים למפעילה הינם בגדר צד שלישי ומוטבים מכוח זכויות המפעילה בהתאם להסכם תנאי שימוש זה, אך אינם צד לו ואין חלה עליהם כל מחויבות כלפיך.
  8. לידיעתך, לחיצה על כפתור ״המשך״ באתר ו/או עשיית כל שימוש וכן כל פעולה אחרת באתר, משמעה הודעה חד-משמעית מצידך כי הינך מסכים באופן בלתי מסויג לכל התנאים המפורטים בהסכם תנאי שימוש זה וכי אתה מתחייב לפעול על- פיהם.
  9. מובהר במפורש כי הצגת האפשרויות באתר לקבלת שירותים אחרים מאלו הניתנים באתר (בכלל זה דיור מוגן וכיו"ב), למשתמשים באתר, הינה למטרת פרסום בלבד, ואין בהצגתם באתר בכדי להטיל על המפעילה כל אחריות למתן שירותים כאמור, טיב השירותים וכיו"ב.
 1. 2 האתר

  1. האתר הינו אתר אינטרנט בבעלות המפעילה, אשר מספק שירותים למשתמשים פרטיים ו/או למשתמשים מסחריים, חלקם בתשלום וחלקם שלא בתשלום, כמפורט להלן.
  2. ההצטרפות ללוח נותני השירות אינה כרוכה בתשלום.
  3. שירותים בתשלום (להלן: "השירותים בתשלום").
   1. האתר מאפשר למשתמשים פרטיים לפרסם מודעות דרושים עבור מטפלים סיעודיים, בכלל זה באמצעות שליחת הודעות במערכת האתר; קבלת הודעות בדואר האלקטרוני או בטלפון; פרסום מודעות מודגשות, הן באתר והן בערוצי המדיה החברתית של המפעילה, המופנות למטפלים; הארכת משך פרסום המודעות והקפצתן; קבלת התראות מסוגים שונים.
   2. שירות נוסף מאפשר למשתמשים פרטיים לקבל שירות של חישוב שכר חודשי עבור מטפלים סיעודיים. שירות זה כולל הזנה של פרטי החוזה בין המעסיק למטפל ועליו נסמך החישוב. האתר אינו אחראי על כל טעות בחישוב הנובעת מהזנה שגויה / לא מדויקת של פרטים אלה.
   3. האתר מאפשר למשתמשים מסחריים (בכלל זה לבעלי מקצוע, חברות סיעוד, בתי אבות, תאגידי כח אדם ומעסיקים אחרים וכיו"ב), לפרסם את שירותיהם באתר (ב'איזור האישי' של המעסיקים ו/או המטפלים), לפרסם עמוד פרופיל ייעודי של השירותים המוצעים על ידם, בכלל זה באמצעות פרסום גלריית תמונות.
   4. כל משתמש פרטי הבוחר להשתמש בשירותים בתשלום באתר כאמור בהסכם תנאי שימוש זה, נותן בזאת הסכמתו לתשלום דמי המנוי לפי האפשרויות המפורטות להלן:
    1. תשלום לאיתור מטפלים - בסך הנקוב בחבילה הנבחרת בהתאם למפורט בעמוד המחירים המפורסם באתר, החל מיום התשלום. דמי המנוי אינם מתחדשים באופן אוטומטי.
    2. תשלום עבור שירות חישוב שכר - ישנם שני מסלולים עבור שירות זה:
     1. שירות עצמי בעלות ראשונית בסכום מסוים ובסכום חודשי לפי המפורט בעמוד המחירים. תשלום זה מתחדש באופן אוטומטי וניתן לביטול בכל עת.
     2. שירות מלא בעלות ראשונית בסכום מסוים ובסכום חודשי לפי המפורט בעמוד המחירים. תשלום זה מתחדש באופן אוטומטי וניתן לביטול בכל עת.
     3. בכל מקרה, לא ניתן לקבל החזר / זיכוי עבור החודש הראשון בכל אחת מהתכניות.
    3. למען הסר ספק, הצטרפות לאחד השירותים אינה מחייבת הצטרפות או תשלום לשירות אחר.
   5. השימוש באתר הינו אישי והוא אינו ניתן להעברה, הקפאה, זיכוי ו/או כל שימוש אחר אשר המפעילה לא ציינה במפורש.
   6. במידה וגמלאים מבקשים לבטל עסקת מכר מרחוק, יש לשלוח צילום תעודת זהות. במקרה זה יתבצע חיוב לפי השימוש בפועל עד לביטול השירות, לפי תעריף השוק המקובל עבור כל צפייה בודדת בפרטי הקשר של המטפלים.
   7. בשל הבדלי התעריפים החלים על גופים מסחריים לעומת משתמשים פרטיים, היה וימצא על ידי החברה כי נעשה זיהוי באתר כמשתמש פרטי, עבור משתמש מסחרי, יחוייב המשתמש המסחרי רטרואקטיבית בגין שימוש כאמור על פי תנאי האתר למשתמש מסחרי וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד לזכות המפעילה בעניין זה.
   8. חל איסור מוחלט על שימוש באתר על ידי חברות השמה או מי מטעמם. ככל ויסתבר כי נעשה שימוש כאמור, יבוטל מנוי המשתמש הנ"ל באופן מיידי, והתשלום ששולם בגינו לא יושב, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד אחר העומד למפעילה בעניין זה.
 1. 3 תנאי השימוש

  1. בכפוף להוראות הסכם תנאי שימוש זה, הינך רשאי להשתמש באתר וליהנות מהשירותים והתכנים המוצעים בו.
  2. המשתמש מצהיר כי שימוש באתר כאמור נעשה לשימושו האישי בלבד ובסיכונו האישי בלבד.
  3. האתר מיועד לשימושו של המשתמש בלבד והוא מוגן על-ידי דיני זכויות יוצרים וכן על-ידי כל דין אחר החל בנושא. במסגרת האמור, חל איסור מוחלט על העברת המידע המתקבל באתר לצד שלישי, בכלל זה ומבלי למעט, לגופים מסחריים. העברת מידע כאמור עלולה להסב נזק כספי כבד לבעלי האתר. אין לפרסם את פרטי הקשר של המשתמש במודעה, לרבות טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או כל פרט אחר, בכל צורה שהיא. הפרת תנאי זה עשויה להסב נזק כבד לחברה המפעילה ותגרור את חסימת המשתמש באופן מיידי.
  4. עשיית שימוש כלשהו באתר על-ידך כמוה כאישורך כי תעשה באתר שימוש לפי החוקים החלים בתחום השיפוט בו הינך עושה שימוש באתר, לרבות, אך לא רק, דיני זכויות יוצרים וקניין רוחני החלים בנוסף לכל הוראות הסכם תנאי שימוש זה. מעבר לכך הינך מסכים כי תשתמש באתר בכפוף לכל דבר חקיקה והתקנות התקפים בישראל וכן בכל מקום בו הינך עושה שימוש באתר.
  5. המפעילה מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, המפעילה תהא רשאית להסיר תכנים ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר ו/או בלתי חוקי, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.
 1. 4 הגבלות על השימוש באתר

 2. הפעולות שלהלן באתר, וכן בנתונים כלשהם הכלולים ו/או שיכללו בעתיד באתר, הינן אסורות בהחלט, בין בתמורה ובין בלעדיה, ואתה אינך רשאי:
  1. להסיר ו/או למחוק מן האתר תווית ו/או הודעה בדבר זכות קניין רוחני כשלהי באתר, לרבות אך לא רק, בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר, הגבלות וכיוצא באלה;
  2. לאחסן, להעביר או להפיץ נתונים או תוכן או לגלות אותם לציבור - במלואם או בחלקם - בכל תבנית שהיא, בין בתשלום ובין שלא בתשלום;
  3. שימוש באתר באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר ו/או בלתי חוקי.
 1. 5 שינוי, עדכון ושדרוג האתר

 2. המפעילה רשאית לערוך ו/או להכניס שינויים ו/או תוספות באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא צורך בהודעה מראש או בדיעבד, אולם אין באמור משום התחייבות כלשהי של המפעילה לעדכון האתר.
 1. 6 זכויות קניין רוחני

  1. המפעילה הינה הבעלים הבלעדיים של הקניין, זכויות הקניין הרוחני לרבות הזכויות המוסריות באתר, בכלל זה, אך מבלי להגביל, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, בדפים המקוונים הכלולים בו, בסיווג, בסידור ובהצגה של המידע והמודעות וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו ולמעט בפרסומות המופיעות באתר שאינן פרסומות של המפעילה ו/או של האתר. האתר מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בישראל ובמדינות נוספות כגון ארה"ב, קנדה, מדינות מערב אירופה ועוד.
  2. הינך מסכים ומאשר כי כל סימני המסחר, זכויות היוצרים, השמות המסחריים וכל זכויות אחרות הקשורות לאתר (למעט בפרסומות המופיעות באתר שאינן פרסומות של המפעילה ו/או של האתר), הינם ויישארו בלעדית רכושה של המפעילה.
  3. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין אם באתר אינטרנט ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהמפעילה ואין לעשות בו שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להציג את תוכן האתר בתוך IFRAME (מסגרת) ללא אישור המפעילה מראש ובכתב. אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם, בין בגבולות ישראל ו/או מחוצה להן, את תוכן האתר, המוצג בפורמט וידאו ו/או טקסט ו/או המוצג בכל מדיה אלקטרונית אחרת, ללא אישור המפעילה מראש ובכתב.
  4. הינך מסכים ליתן למפעילה הרשאה להשתמש בכל דרך אשר תמצא לנכון (ובכפוף לכל דין) בנתונים אשר אתה תבחר להעלות ו/או לשתף באתר.
  5. הינך מסכים ומאשר כי כל הנתונים המופקים מן האתר, הינם רכושם הבלעדי של המפעילה ו/או של בעל הזכות אשר העניק למפעילה רישיון שימוש בנתונים אלה.
  6. הינך מוותר בזאת על כל דרישה או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, בנוגע או הקשורה עם כל זכות ו/או בעלות ו/או עניין כלשהו בין אם ברישום ו/או פטנט ו/או זכות לפטנט ו/או סימני מסחר ו/או זכויות יוצרים ו/או שמות מסחר ו/או לוגו ו/או כל סימן המרמז על איזו זכות בעלות באתר ו/או כל זכות אחרת הקשורה לאתר, השייכים בלעדית למפעילה או למי מטעמה.
  7. הינך מוותר על כל דרישה ישירה ו/או עקיפה בקשר לכל זכות ו/או בעלות ו/או עניין אם על ידי רישום, פטנט, זכות יוצרים או בקשר לשמות המסחר, סימני המסחר, סמלים ו/או כל סימן המרמז על זכות כלשהי שזכויות הבעלות בו שייכים בלעדית למפעילה ו/או בשימושה של המפעילה ו/או שליחיה ו/או הפועלים בשמה ו/או מטעמה וכן בקשר לכל פיתוח, שיפור ו/או המצאה בקשר לאתר. הינך מתחייב להימנע מכל סיכון, הגבלה, התערבות ו/או פגיעה בכל דרך באתר, בזכויות בו, ובזכות או באפשרות לעשות שימוש בסימן המסחר, בשם המסחרי ו/או בכל שם, סמל ו/או סימן אחר השייך ו/או יהיה שייך למפעילה ו/או לגופים הקשורים עמה.
 1. 7 מידע של צדדים שלישיים

  1. חלק מהשירותים אשר ביכולתו של האתר לספק כוללים מידע אשר מקורו בצדדים שלישיים (להלן: "המידע של צדדים שלישיים").
  2. המפעילה אינה תומכת או ערבה לדיוק ו/או לאמיתות ו/או לזמינות של כל מידע של צדדים שלישיים והיא אינה מתחייבת בכל דרך שהיא כי המידע של צדדים שלישיים יהיו מהימנים, מלאים, מדויקים, עדכניים, תקינים וכיוצ"ב.
  3. מאחר שלמפעילה אין שליטה על צדדים שלישיים וכן על המידע של הצדדים השלישיים לרבות, בין היתר, על נכונות ודיוק המידע והנתונים המסופקים על ידם ו/או שליטה על המשך פעילות הצדדים השלישיים ו/או רציפות פעולתם, אזי המפעילה אינה אחראית בשום אופן ובשום צורה על נכונותם ו/או דיוקם ו/או זמינותם של מידע זה והמשתמש מאשר ומסכים כחלק בלתי נפרד מהסכם תנאי שימוש זה כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה.
  4. המפעילה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו בכל דרך שהיא אחראים ולא יישאו בכל חבות, בכל צורה או אופן, לכל נזק אשר ייגרם לך או שתטען כי נגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש ו/או ההסתמכות שלך על המידע של צדדים שלישיים.
  5. כמשתמש באתר זה, אני מאשר ומסכים לשימוש בתכונות הפרסום של Google Analytics באתר זה. אני מבין שתכונות הפרסום של גוגל אנליטיקס משתמשות בקובצי Cookie או בטכנולוגיות מעקב אחרות כדי לאסוף נתונים על השימוש שלי באתר זה, ושהנתונים האלה עשויים לשמש להתאמה אישית של מודעות שאני רואה באתר זה או באתרים אחרים שבהם אני מבקר כפי המתואר בעמוד זה: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&utm_id=ad. אני מאשר שקיבלתי מידע ברור ומקיף על שיטות איסוף הנתונים והשימוש באתר זה, כולל העובדה שנעשה שימוש בתכונות הפרסום של Google Analytics. אני מבין שהשימוש שלי באתר זה מהווה הסכמה נרחבת וכוללת לשימוש בתכונות הפרסום של Google Analytics ולאיסוף ושימוש בנתונים שלי בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר זה. אני מבין שיש לי את הזכות לבטל את הסכמתי בכל עת על ידי השבתת קובצי Cookie או טכנולוגיות מעקב אחרות בהגדרות דפדפן האינטרנט שלי או על ידי שימוש בכלי ביטול הסכמה שסופק על ידי Google. עם זאת, אני מאשר כי השבתת קובצי Cookie או ביטול הסכמה לתכונות הפרסום של Google Analytics עשויות להשפיע על חווית המשתמש שלי באתר זה ובאתרים אחרים שבהם אני מבקר. על ידי המשך השימוש באתר זה, אני מאשר שקראתי והבנתי את הסכם הסכמת המשתמש הזה עבור תכונות הפרסום של Google Analytics ומסכים לתנאיו.
  6. כמו כן, האתר שלנו משתמש בשירותים של צד שלישי כדי לשפר את הפונקציונליות ולהעשיר את חוויית המשתמש. להלן רשימה של שירותים אלה והמטרות לאיסוף הנתונים: Google Analytics 4: אנו משתמשים ב-Google Analytics 4 כדי להבין איך מבקרים מתקשרים עם האתר שלנו. השירות הזה עוזר לנו למדוד תנועה ומגמות שימוש, מה שמסייע לנו לייעל את התוכן ואת ניווט האתר. Google Fonts: אנו משתמשים ב-Google Fonts כדי להבטיח הצגה עקבית ומושכת של תוכן האינטרנט שלנו בכל המכשירים. Google Tag Manager: אנו משתמשים ב-Google Tag Manager כדי לנהל ולשקשק את תגיות השיווק (קטעי קוד או פיקסלים למעקב) באתר שלנו מבלי לשנות את הקוד. Mailchimp Widget: אנו משתמשים בווידג'ט של Mailchimp כדי לנהל את מנויי הניוזלטר ותקשורת הדוא"ל עם המשתמשים שלנו. Meta Events Manager: כלי זה מבית Meta (לשעבר Facebook) משמש למעקב אחר המרות, לייעול מודעות ולבניית קהלים ממוקדים למודעות עתידיות באתר שלנו. YouTube Video Widget: אנו משבצים סרטוני YouTube באתר שלנו לתוכן מדיה מעשיר, שעשוי לאסוף נתונים על האינטראקציה שלך עם התוכן. אנא שימו לב כי ספקי שירותים אלו עשויים לאסוף נתונים אישיים כמו כתובת IP, סוג דפדפן, מערכת הפעלה, דף המפנה, מסלול באתר, ספק שירותי אינטרנט וחותמת זמן/תאריך. איננו שולטים בטכנולוגיות המעקב שבשימושם של צדדים אלה. אני מבין שהשימוש שלי באתר זה מהווה הסכמה נרחבת וכוללת לשימוש בשירותים הנ״ל.
 1. 8 אחריות ושירות – טיב האתר

  1. האתר מוצג לך במצבו AS IS והמפעילה אינה מעניקה ואינה יכולה להעניק אחריות לתוצאות שיתקבלו על-ידי השימוש באתר.
  2. בביצוע התקשרות בינך לבין ספק שירות דרך האתר, הינך מצהיר כי ידוע לך שהמפעילה מספקת פלטפורמת פרסום מודעות בלבד בין משתמשי האתר לבין מטפלים וספקי שירות אחרים המוצגים בו. המפעילה אינה לשכה ו/או תאגיד ו/או חברת כח אדם בתחום הסיעוד או בכל תחום אחר ואינה עורכת כל בדיקות על המטפלים וספקי השירות, לרבות בדיקות רקע לגבי נסיונם, אחריותם, או יכולתם המקצועית. בביצוע התקשרות עם מטפל/ספק כלשהו דרך האתר ידוע לך כי הינך האחראי הבלעדי לבדיקת המטפל ו/או ספק השירות עמו ברצונך להתקשר ומידת שביעות רצונך ממנו ולרישומו על פי דין. בביצוע התקשרות כאמור הינך מסכים ומצהיר כי המפעילה אינה נושאת בכל אחריות לגבי אופן תפקודם של המטפלים ו/או ספקי שירות אחרים באתר ואינה אחראית לנזקים שעלולים להיגרם בגין העסקתם.
  3. המפעילה אינה מתחייבת בשום אופן באשר לביצועים ו/או לתוצאות שתקבל מהשימוש באתר וכן אינה מתחייבת כי פעולת האתר תהא רציפה או חפה מטעויות ו/או וירוסים ו/או שהמידע המוצג על ידי האתר לא יכלול טעויות. בכל מקרה, אין להסתמך על המידע שמספקת האתר כאמצעי יחיד.
  4. המפעילה אינה נותנת ערובה ו/או אחריות ולא מנסה להציג מצג לפיו המידע הוא מושלם ו/או מדויק ו/או מעודכן ואתה מקבל את הסכם תנאי שימוש זה על סמך בסיס זה. המפעילה אינה מעניקה אחריות מכל סוג שהוא - באופן מפורש ו/או משתמע ו/או מכוח חיקוק ו/או מכוח נוהג ו/או מנהג ו/או כל סוג אחר – ו/או אינה מעניקה התחייבות להתאמת האתר למטרה מסוימת - מקצועית או פרטית - כלשהי ו/או אינו מתחייבת לשביעות רצונך ו/או לכל עניין אחר.
  5. אין לראות במידע המסופק באתר משום מתן הצעה, שידול, ייעוץ, התחייבות ו/או מצג כלשהו בין במפורש, מכללא ו/או מכוח כל דין, הן כלפיך כמשתמש ו/או כל צד שלישי כלשהו, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכות, אמינות, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של האתר.
  6. המפעילה לא תהיה בשום אופן אחראית לכל הוצאה ו/או נזק - ישירים ו/או עקיפים - וכן לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי ו/או הפסד רווחים ו/או הפסד חסכון. ההגבלות האמורות לעיל תחולנה רק בכל מקום בו לא תהא כל סתירה בינן לבין החוק החל. הינך מאשר כי הנזק המרבי אשר ניתן לצפותו באופן סביר אינו עולה על הסכום ששולם כדמי מינוי לאתר, אם בכלל, והחזר סכום דמי המינוי יהווה פיצוי הוגן, מלא וסופי לכל נזק העלול להיגרם לך בשל השימוש באתר.
  7. המפעילה אינה מתחייבת שמודעות המתפרסמות במועד מסוים באתר ו/או באתרים אחרים יוסיפו להתפרסם גם בהמשך.
  8. המפעילה אינה אחראית לכך שהאתר יתאים לכל תכלית המוגדרת על-ידיה או על-ידיך.
  9. המפעילה לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו כתוצאה משגיאה באתר (כולל שגיאות בתוכנת מחשב, בתיעוד ובמסד הנתונים) ו/או וירוס באתר ו/או כל גורם אחר.
  10. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה האתר ו/או תכניו ו/או עיצובו וכן להפסיק את קיומו כליל. מובהר בזאת כי המפעילה לא תהא חייבת להתריע ו/או ליידע את המשתמשים מראש אודות כוונותיה כאמור, למעט במקרה של הפסקת פעילות האתר, אז תתפרסם על כך הודעה בעמוד הראשי של האתר. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, לא יחויבו המשתמשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמש.
  11.  המפעילה אינה אחראית להעסקת מטפלים לפי החוק, שכן חובה זו חלה אך ורק על המעסיק. יתכנו מצבים בהם מטפלים ירשמו למשרות שונות למרות שאין בידיהם רישיון עבודה למשרות אלה כקבוע בחוק, אך אין המעסיק רשאי לראות בכך אישור כלשהו לחוקיות ההעסקה. בפרט יש לשים למטפלים זרים אשר רשאים לעסוק במשרות מלאות בלבד כמוגדר בחוק.
 1. 9 עונשים

 2. המפעילה מודיעה לך בזאת כי במקרה שהיא תמצא כי זכויותיה באתר הופרו, היא תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט נגדך בכל אחת מהפעולות שלהלן, ביחד או לחוד:
  1. לתבוע הכרה בהפרה זו בבית משפט;
  2. לתבוע את הפסקת ההפרה ומתן הוראה לאדם שגרם להפרה להפסיקה לאלתר;
  3. לתבוע פיצוי בגין ההפרה והנזקים שהסבה (גם בצורה פומבית, על חשבון הגורם שהביא להפרה);
  4. לתבוע את הפסקת המצב הגורם להפרה וחזרה למצב שלפני ההפרה, על חשבון הגורם להפרה, וכן לתבוע השמדת האמצעים והחומרים שגרמו להפרה ושל העצמים שנוצרו כתוצאה מההפרה;
  5. להגיש נגדך תביעת אזרחית לרבות נזיקית;
  6. לנקוט נגדך בהליכים פליליים או מעין פליליים.
 1. 10 פרטיות

  1. המפעילה רואה עצמה מחויבת לעקרונות של הגנה על פרטיות, והצהרת פרטיות זו מפרטת את גישתה לסוגיה זו. בעשיית שימוש באתר ובמסירת נתונים אישיים כלשהם הנך מסכים לכך שהמפעילה תעשה שימוש בנתונים אלו בהתאם להצהרת פרטיות זו. לכל שאלה בעניינים אלה, אנא פנה בדואר אלקטרוני לכתובת contact@iSavta.co.il.
  2. המפעילה אוספת נתונים מסוג שם, טלפון, גיל, מגדר, עיר מגורים, כתובת מייל, מצב משפחתי, מצב סיעודי, ניסיון תעסוקתי, מדינת מוצא, פרטים לגבי סביבת העבודה וכיו"ב בכלל זה רשימות מטפלים ופרופילי המטפלים (להלן: "המידע הפרטי").
  3. המפעילה עושה שימוש במידע הפרטי לצורך המטרות שלשמן הם סופקו במסגרת הסכם זה.
  4. הרישום לאתר, השארת פרטים באתר ו/או מסירת פרטים באמצעות האתר מהווה, בין היתר, הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני ובאמצעות הודעות טקסט (SMS) בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר. המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות שינוי הגדרת ההתראות באיזור האישי.
  5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה רשאית להעביר מידע פרטי כאמור לגופים מסחריים, לצורך דיוור ישיר של הצעות שירותים רלוונטים לאוכלוסיית המטפלים ו/או המטופלים.
  6. בנוסף, המפעילה תהיה רשאית למסור את המידע הפרטי לגורמים הקשורים בתפעול באתר ובלבד שישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו וכן לכל רשות אכיפה ו/או על פי כל צו שיפוטי.
  7. הינך נותן בזאת הסכמתך להיכלל במאגר מידע שמנוהל על ידי המפעילה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. לא מוטלת עלייך חובה על פי חוק למסור את המידע הפרטי.
  8. המפעילה לא תשתף צדדים שלישיים במידע המאפשר זיהוי אישי, אלא אם קיימת חובה לפי דין או אם הדבר מתבקש באופן מפורש על ידיך או באופן אחר כמפורט בהסכם זה. המפעילה מכירה בכך כי המידע הפרטי הוא בעל-ערך והיא נוקטת באמצעים סבירים על מנת לשמור על המידע הפרטי בעת שהוא ברשותה.
  9. המפעילה מיישמת תקנים מקובלים של אבטחה טכנולוגית ותפעולית על מנת להגן על נתונים ומידע המאפשרים זיהוי אישי מפני אובדן, שימוש לרעה, שינוי או השמדה. בפרט, המפעילה דואגת לאמצעי אבטחה טכניים ותפעוליים על מנת למנוע כל גילוי או עיבוד בלתי משתמש או בלתי חוקי של מידע ונתונים כאמור וכן אובדן, השמדה או נזק מקריים של מידע ונתונים כאלו. עובדי המפעילה ו/או מי מטעמה אשר להם גישה למידע המאפשר זיהוי אישי הסכימו לשמור על סודיותו של מידע זה. עם זאת, בעוד שאמצעי האבטחה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, המפעילה אינה מתחייבת לכך שהשירותים במסגרת השימוש באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  10. המפעילה אינה אחראית בכל דרך לאמת את נכונות פרטי המידע שנמסר לה. כאשר הדבר אפשרי באופן מעשי, אם המפעילה מקבלת הודעה על כך שנתונים אישיים כלשהם שנאספו באתר אינם נכונים, המפעילה תבצע את התיקונים המתאימים על בסיס המידע המעודכן הנמסר על ידי המשתמש שזהותו אומתה.
  11. אם ברצונך לקבל פרטים על המידע שמסרת למפעילה, יש לך זכות גישה למידע כאמור ואתה רשאי לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל האמורה לעיל.
  12. המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר של המפעילה שכתובתו www.iSavta.co.il.
  13. המפעילה עשויה להקליט ולתעד שיחות טלפוניות שיתקיימו בינך לבין נציגים מורשים מטעמה ולעשות שימוש בהקלטות אלה לצורך שיפור השירות, וכן במקרים בהם תהיינה לה מחלוקות מולך או מול מי מטעמך.
  14. המפעילה תהיה רשאית להעביר את פרטיך האישיים והמידע אודותיך לצדדים שלישיים, לצורך אותן מטרות ושימושים, כפי שהמפעילה עצמה רשאית לעשות, וכן בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) לבקשתך; (ב) לפי צו שיפוטי של רשות מוסמכת; (ג) לשם גביית תשלומים המגיעים ממך ו/או ממי מטעמך למרשה ועמידה על זכויותיה לפי הסכם בינך לבין המפעילה; (ד) לשם משלוח הודעות, שיתוף במבצעים, לצורכי שיווק וכד' (בכפוף להסכמתך); (ה) למניעת הונאות; (ו) לשם עיבוד נתונים שנאספו על ידי המפעילה או על ידי מי מטעמה.
  15. אתה מאשר בזאת שהמפעילה תוכל להעביר את כל המידע אודותיך כפי שנצבר במאגרי המידע שלה לצד שלישי, במסגרת העברת עסקיה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי וזאת בכפוף לכך שהצד השלישי יתחייב לשמור על פרטיך האישיים ועל הנתונים שיועברו אליו, כפי שעושה המפעילה.
 1. 11 אחריות

 2. מובהר בזאת והינך נותן בזאת הסכמתך המפורשת והבלתי חוזרת לכך, כי המפעילה לא תחוב בכל אחריות כלפייך, בגין נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, שעשויים להיגרם לך כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירותים בחינם ו/או בשירותים בתשלום (כהגדרת מונחים אלו לעיל), והכול אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם תנאי שימוש זה ו/או בכל דין. בכל מקרה הינך מסכים בזאת במפורש כי גובה הפיצוי המקסימאלי לו תהיה זכאי לקבל מאת המפעילה, ככל והנך זכאי לכך על פי כל דין ו/או על פי החלטה חלוטה של ערכאה שיפוטית מוסמכת, יהא גובה הסכומים ששילמת בפועל למפעילה מכוח השירותים בתשלום כאמור בהסכם תנאי שימוש זה לעיל, ככל ששולמו.
 1. 12 שיפוי

 2. הינך מתחייב בזאת לשפות ו/או להגן על המפעילה, שליחיה, מנהליה, יועצי וקבלני המשנה שלה מפני וכנגד כל הפסד, נזק (לרבות נזקי גוף), קנס ו/או הוצאה (מכל סוג ומין לרבות הוצאות מומחים ושכר טרחת עורך דין), שייגרמו לה כתוצאה ו/או בקשר לכל תביעה או טענה בקשר עם השימוש שייעשה על-ידך ו/או מי מטעמך ו/או עבורך ו/או בהרשאתך, תוך הפרה של זכויות המפעילה ו/או צד שלישי כלשהו ו/או הפרת הסכם תנאי שימוש זה ו/או כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חובתך לשפות את המפעילה ומי מטעמה כאמור לעיל, תחול גם בכל מקרה של תביעה ו/או דרישה ו/או טענה, שיופנו כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה, מכל צד שלישי, בקשר לשימושך באתר ו/או בשירותים בחינם ו/או בשירותים בתשלום.
 1. 13 שונות

  1. הסכם תנאי שימוש זה ביחד עם ההוראות והתנאים הכלולים באתר, משקף באופן ממצה וייחודי את מלוא היחסים וההסכמים בינך לבין המפעילה ואין בכל הזמנה ו/או פרסום של המפעילה ו/או בכל מסמך אחר בכדי לשנות תנאי מתנאיו. היה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי חלק כלשהו בהסכם תנאי שימוש זה הינו בלתי אכיף ו/או בלתי תקף, יותאם האמור באותו חלק רק במידה שיהפך אותו חלק לאכיף ו/או תקף באופן התואם את הכוונה המקורית של התנאי. בכל מקרה תהא אותה התאמה תקפה רק במקום בו תחול ההגבלה על אותו חלק ו/או באותו מקום שיפוט בו תחול ההגבלה, כאמור לעיל, ולא יהא בה כדי להגביל או לשנות את הרישיון באזור שיפוט אחר.
  2. המפעילה אינה חברת השמה ואיננה מעסיקה של המטפלים הרשומים באתר ו/או בכלל. על מעסיק חלה האחריות לבדיקת חוקיות השהייה של המועמדים לעבודה עמו הוא בא בקשר. בנוסף, לפי חוקי מדינת ישראל חלה על המעסיקים החובה לרשום את המטפל / מטפלת אותם קבלו לעבודה בחברת השמה. המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה, בין עקיפים ובין ישירים, בהם ישא המשתמש בגין אי בדיקה של חוקיות השהייה של המטפל / מטפלת ו/או אי רישום של המטפל / מטפלת בחברת השמה.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שהמשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו. לנוחות הגולשים מוצגות המשרות באתר, בין היתר, על-פי פילוח קטגורי. פילוח זה נעשה לצורכי נוחות החיפוש בלבד ואין בו, בשום צורה ואופן שהוא, כדי למנוע את פנייתו של מי מבין המנויים באתר לכל משרה המפורסמת בו, ללא יוצא מן הכלל, שכן כאמור, כל המשרות באתר מכוונות לכלל הגולשים.
 1. 14 תכנים שיווקיים המפורסמים באתר

  1. המפעילה תהא רשאית לשלב בכל עמוד באתר פרסומות ומסרים מסחריים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  2. המפעילה לא תשא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.
  3. שילוב פרסומות באתר אינו מהווה הצעה, המלצה או עידוד מטעם המפעילה, במפורש או בעקיפין, לרכוש את המוצרים או השירותים המוצעים בהן למכירה. כמו כן, המפעילה לא תהווה צד באף עסקה שיבצע המשתמש בעקבות מידע פרסומי שיוצג באתר או באתרים אחרים. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.
  4. המפעילה מאפשרת לצדדים שלישיים להציב קבצי "cookie" או קבצי "web beacon" בדפדפני המשתמשים ולקרוא אותם על-מנת לאסוף מידע במהלך הצגת פרסומות באתר ו/או על-מנת לאפשר למפעילה למדוד את תעבורת המשתמשים באתר במטרה לשפר את ביצועיו. בכל מקרה, המידע הנאסף לגבי המשתמשים הינו אנונימי (לא חושף את זהותם). באפשרותך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי ה-"cookie" במחשבך על-ידי שינוי ההגדרות הרלוונטיות בדפדפן בו הינך משתמש.
 1. 15 כללי

  1. השימוש בכותרות בהסכם תנאי שימוש זה נעשה לצורך הנוחות בלבד ואין בהן כשלעצמן כדי להוות בסיס לפרשנות או לאבחון בין סעיפיו ו/או כדי להעניק זכות ו/או רשות שלא הוקנתה במפורש.
  2. בכל מקרה של סתירה בין המשתמע מן הכותרת לבין תוכנו של סעיף יחול האמור בתוכן הסעיף בלבד.
  3. האמור בהסכם תנאי שימוש זה מנוסח בלשון זכר מטעמי פשטות ונוחות בלבד, וכל האמור בלשון זכר - משמעו גם בלשון נקבה, כל האמור בלשון יחיד - הכוונה גם לרבים. כל שינוי ו/או הנחה ו/או ויתור ו/או הארכה ו/או הודעה בקשר להסכם רישיון זה לא יהיה להם תוקף אלא אם נערכו בכתב ונחתמו על ידי מנהלה של המפעילה שהוסמך לכך במיוחד.
  4. הימנעות המפעילה מלנקוט פעולה מסוימת לאכיפת זכויותיה על פי הסכם תנאי שימוש זה ו/או הדין, לא תיחשב כוויתור על אותה זכות ו/או חלקה והימנעות כאמור לא תשפיע על כל תביעה של המפעילה או מי מיחידיה, למימוש זכויותיה.
  5. כל פניה ו/או הודעה מצידך תיעשה בכתב בלבד, בדואר רשום ו/או במסירה אישית עם אישור מסירה, ותימסר ישירות למרשה או למי מיחידיה, על-פי הכתובות האמורות במבוא להסכם רישיון זה.
  6. מפיצים וספקים אינם מייצגים את המפעילה ואינם מוסמכים לקבל בשמה ו/או עבורה ו/או במקומה הודעות ו/או כתבי בית-דין.
 1. 16 תנית שיפוט ושימוש באתר מחוץ לישראל

 2. על הסכם תנאי שימוש זה וכל תביעה ו/או טענה בקשר לאמור בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תובענה ו/או סכסוך ו/או עניין הנובע מהאתר לרבות השימוש בו ובשירותים המוצעים בו, בתכנים, במידע, בנתונים וכיו"ב, הינה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב. מחובתך כמשתמש שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא עושה שימוש באתר במהלך שהותו במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השימוש ותנאי השימוש באתר תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של המפעילה להתאים את השימוש ותנאי השימוש על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש באתר.
  1. 17 פרטי הקשר

  2. שם המפעילה: אייסבתא בע״מ iSavta.co.il
   ח.פ.: 514558071
  כתובת: פינלנד 6 חיפה